Kusir apa yang basah kuyup?

Kusiram kau pake air

Sent by: e-ketawa posted on 24 June 2014