Apa Bedanya Cewek Hamil Dengan Sarjana?

Kalau sarjana, biasanya orang nanya "Jebolan Mana?". Kalau cewek hamil, biasanya orang nanya "Jebolan Siapa?"

Sent by: e-ketawa posted on 23 August 2008