Meuli Korang

"Cing pangmeulikeun Koran Harian Tarompet ka parapatan!" ceuk pa Duduh ka jongosna.

"Tawar wae ku maneh hargana mah, biasana sarebu perak oge dibikeun ari geus beurang kieu mah. Tapi bisi keukeuh kudu sarebu tujuh ratus mah
beuli wae. Tah, ieu duitna dua rebu."

Teu kungsi lila jongosna geus norojol, terus masrahkeun koran ka pa Duduh. Pokna,

"Dipasihkeun ditawis sarebu teh, Gan. Anu mawi abdi tiasa meser dua."

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005