Besi 1 kg sama kapas 1 kg nibanin kaki sakit yang mana?

Sakit kakinya

Sent by: evan posted on 06 May 2004