Memarahi gajah

Sent by: eKetawa posted on 02 November 2003