Orang apa yang hidup dalam air?

Orang bilang sich ikan nah loooo ...!!!

Sent by: Jhonie posted on 28 August 2003