Batman suka sakit apa?

Bat uk bat dahak

Sent by: Afri hu ha posted on 01 August 2003