S 100

S100:Saya suka sebel sama suami saya sebab suami saya suka sekali sedot-sedot su** saya sehingga su** saya serasa snut snut 79X

Sent by: eKetawa posted on 20 April 2003